Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend BSR practitioner, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot je gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende je gezondheid) digitaal bewaar op een beveiligde computer met up-to-date software.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandelingen zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.
 • Ik gebruik jouw gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Je wordt als klant altijd geïnformeerd over deze privacyverklaring op het moment dat er een afspraakbevestiging via e-mail wordt verstuurd. Tevens wordt dit gemeld tijdens het eerste consult. Daarnaast is deze verklaring altijd beschikbaar en na te lezen op de website www.bsr-waalsprong.nl

Op de factuur die je per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst). 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Body Stress Release Waalsprong en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bsr-waalsprong.nl