Wegens overgrote belangstelling is er een tijdelijk stop in de aanname van nieuwe cliënten

Wegens overgrote belangstelling is er een tijdelijk stop in de aanname van nieuwe cliënten

“Een lichaam dat vrij van spanning is, functioneert optimaal en is energiek”

Algemene voorwaarden

 • De therapeut, werkend bij Body Stress Release Waalsprong te Nijmegen is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling, waarbij het belangrijk is dat de therapeut en de cliënt “samen” beslissen over de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut zal alleen behandelingen verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met één of beide ouder(s) of voogd.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met opname in het cliëntenbestand van Body Stress Release Waalsprong te Nijmegen.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsr-waalsprong.nl.
 • Betaling van de behandeling zal direct na afloop van het consult per pin of contant geschieden.
 • De Cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren of te wijzigen, anders zullen de volledige consultkosten in rekening worden gebracht. Afspraken voor de maandag dienen uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de afspraak te worden gewijzigd of geannuleerd. Het annuleren of wijzigen van een afspraak kan uitsluitend telefonisch, via SMS of via Whatsapp.
 • De cliënt is op de hoogte van het privacy statement (zie website www.bsr-waalsprong.nl onder ‘praktijkinformatie’ en “privacy”) en stemt hiermee in.
 • De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of door te laten sturen naar een andere behandelaar. Hiervoor dient de cliënt een schriftelijk verzoek in te dienen via het e-mail adres info@bsr-waalsprong.nl.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich in eerste instantie wenden tot de betreffende behandelaar. Indien de kwestie niet naar tevredenheid opgelost kan worden, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om via het secretariaat van de VBAG (secretariaat@vbag.nl) een klachtenfunctionaris inschakelen. Voor klachten inzake het tuchtrecht kan de klachtenfunctionaris u adviseren om Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu) in te schakelen.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid.